Публічна оферта
про купівлю-продаж ліцензії на використання програмного забезпечення «ERP Sivers»
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є пропозицією укласти публічний Договір (публічна оферта) про купівлю-продаж ліцензії на використання програмного забезпечення Enterprise Resource Planning System «Sivers» (далі – Договір).

Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Покупців.

Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата рахунку виставленого за цим Договором є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також прийняття положення Політики конфіденційності.1. Терміни і визначення

1.1. Акцепт оферти – прийняття Замовником пропозиції укласти з Замовником даний Договір про надання послуг з оновлення та супроводу програмного забезпечення «ERP Sivers»
1.2. Програма – (Програмне забезпечення для автоматизації торгівлі Enterprise Resource Planning System "Sivers") – програмне забезпечення у вигляді комп'ютерної програми, яке призначена для автоматизації роботи торговельних процесів.
1.3. Постачальник – юридична особа, яка володіє правами інтелектуальної власності на Програму, а також наділена правами на надання ліцензії на використання Програми.
1.4. Покупець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка зареєструвалась за веб-адресою sivers.ua і здійснила оплату ліцензії на використання Програми у порядку, визначеному цим Договором.
1.5. Ціна – ціна ліцензії на використання Програми. Актуальна ціна наведена у Додатку 1 до цього Договору.
1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.7. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.8. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на веб-сайті https://sivers.ua/ означає безумовне надання згоди суб'єктом персональних даних на їх обробку.
1.9. Віддалений доступ – технологія взаємодії абонентських систем з локальними мережами через територіальні комунікаційні мережі.
1.10. Сервер віддаленого доступу – сервер, призначений для обробки інформації користувачів, які не перебувають в локальній мережі, але потребують віддаленому доступу до нього. Сервер віддаленого доступу дозволяє користувачам отримувати доступ до файлів і службам друку в локальній мережі з віддаленого місця.
1.11. Ключ серверної ліцензії програмного забезпечення «Sivers» – це спеціальне Програмне забезпечення, що підтверджує оригінальність копії програми, та дає можливість контролювати версії програми.
1.12. Оновлена версія програмного забезпечення – це внесення змін у програмний код Програми Виробником.


2. Загальні положення. Предмет Договору

2.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Постачальник зобов'язується надати ліцензію на використання Програми Покупцеві за умови попередньої оплати у порядку, визначеному цим Договором.
2.2. При цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на Програму залишаються у Постачальника, а Покупцеві надається право користування Програмою без права передачі самої Програми та/або повноважнь на користування третім особам.
2.3. Покупець підтверджує свою згоду з умовами цього Договору при фактичному оплаті виставленого рахунку Постачальником за цим Договором.
2.4. Усі зміни й доповнення до цього Договору Постачальник опубліковує на веб-сайті https://sivers.ua.
2.5. Усі умови цього Договору є обов'язковими як обох сторін: Покупця і Постачальника.
2.6. Умови цієї Публічної оферти не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання ліцензії.
2.7. Покупець отримує завершену версію Програмного забезпечення. Усі зміни внесенні у Програмне забезпечення, що будуть виконанні розробниками після дати придбання продукту (дата вказана у Видатковій накладній купівлі-продажу або в Актах виконаних робіт) являється Оновленою версією Програмного забезпечення і не включаються у вартість придбаного продукту.


3. Вартість та порядок оплати

3.1. Розрахунок вартості ліцензії на використання Програми наведено у Цінах Постачальника (Додаток 1 до цього Договору).
3.2. Найменування й Ціна Програми визначені у виставленому рахунку за цим Договором.
3.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі (без ПДВ) шляхом перерахування Покупцем грошових коштів у розмірі 100% передоплати, визначеної у виставленому рахунку за цим Договором, на поточний рахунок Постачальника, зазначений у виставленому рахунку.
3.4. Лише 100% передоплата є акцептом даного Договору.
3.5. Оплата Покупцем вважається здійсненою в момент зарахування коштів на рахунок Постачальника. Будь-які комісії за перерахування коштів на підставі цього Договору, включаючи комісії, стягнені банківськими установами, кредитними організаціями, платіжними системами, платежі за комісію SWIFT, а також іншими третіми організаціями не враховуються у вартості послуг і оплачуються Покупцем окремо.
3.5. Оплата рахунку третьою особою й/ або без зазначення в платіжному дорученні номера рахунку не буде вважатися акцептом даної оферти, за винятком випадків, коли Постачальник на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти.
3.6. У разі відсутності своєчасної оплати Покупцем, Постачальник має право призупинити надання ліцензії.
3.7. Рахунок дійсний протягом 3 (трьох) календарних днів від зазначеної в ньому дати (термін для акцепту оферти). Постачальник на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, належним акцептом оферти.
3.8. Постачальник підтверджує факт оплати ліцензії на використання програми шляхом надання Видаткової накладної Покупцеві. Покупець зобов'язаний підписати відповідну Видаткову накладну у двох примірниках і повернути один примірник Постачальнику протягом 5 (п'яти) робочих днів. В іншому разі Видаткова накладна вважається затвердженою Покупцем.
3.9. Приймаючи акцепт цієї оферти, Покупець також погоджується, що у разі використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) в документообігу в межах виконання цієї оферти, Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.


4. Умови та порядок надання ліценії на використання Програми

4.1. Після завершення процесу прийняття оферти, Постачальник зобов'язаний здійснити активацію ліцензії або у електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет, або у вигляді передачі паперової ліцензії.
4.2. Терміни активації ліцензії на використання Програми визначаються окремими актом для кожної номенклатури Програми, наведених у Додатку 1 до цього Договору.
4.3. Постачальник встановлює Програму на обладнання, надане Покупцем, за допомогою засобів інтернету через віддалений доступ, наданий Покупцем.
4.4. Після встановлення Програми на обладнання Покупця, Постачальник надає логін/пароль та інші параметри Покупцеві для входу в Програму для подальшого її використання. Покупець несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за всі дії та операції, що будуть здійснені у Програмі під логіном і паролем Користувача.


5. Права та обов'язки сторін. Відповідальність сторін.

5.1. Постачальник зобов'язаний:
5.1.1. Постачальник зобов'язується передати файли для інсталяції Програми з інструкцією по її встановленню у вигляді дистрибутива або встановити Програму на обладнання, надане Покупцем, у відповідний термін, визначений у виставленому рахунку.
5.1.2. Постачальник зобов'язаний надати ключі доступу до використання Програми у такій кількості серверних ліцензій, яка вказана у виставленому Покупцеві рахунку відповідно до цього Договору.

5.2. Постачальник має право:
5.2.1. Постачальник має право відмовитися від встановлення Програми в разі некоректної роботи персонального комп'ютера та/або некоректної роботи операційної системи, та/або невідповідності технічним характеристикам комп'ютерного обладнання Покупця.

5.3. Покупець зобов'язаний:
5.3.1. Покупець зобов'язаний надати Постачальнику доступ до обладнання для інсталяції Програми. Покупець зобов'язаний самостійно попередньо встановити операційну систему Windows Pro 10, Windows Server 2012-2019.
5.3.2. Покупець не має права змінювати, декомпілювати, дешифрувати, здійснювати копіювання і проводити інші дії з кодом Програми з метою отримання інформації про реалізовані технології та алгоритми Програми. Покупець зобов'язаний не здійснювати жодного технічного втручання в Програму.
5.3.3. Покупець зобов'язаний не проникати в Програму з метою отримання кодів Програм, не створювати програми, похідні від програмного забезпечення.
5.3.4. Покупець зобов'язаний не здійснювати модифікацію Програму, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до неї.
5.3.5. Покупець зобов'язаний не здійснювати продаж, здачу в оренду, або передачу у будь-який інший спосіб третім особам прав щодо Програми, наданих Покупцеві, а також покупець зобов'язаний не має права передавати Програму у володіння, розпорядження чи власність будь-якій третій особі.

5.4. Покупець має право:
5.4.1. Покупець має право на безстрокове використання Програми відповідно до умов цього Договору.
5.4.2. Покупець має право застосовувати Програму відповідно до її прямого функціонального призначення.
5.4.3. Покупець має право використовувати Програму і всі її складові модулі відповідно до власної специфіки ведення господарської діяльності.

5.5. Постачальник не несе відповідальність за:
5.5.1. Постачальник не несе відповідальності за завдання ймовірних збитків, що можуть бути надані Покупцеві в результаті використання останнім Програми, в тому числі збитків, які завдані третім особам.
5.5.2. Постачальник не несе відповідальності за операції, що здійснюються з використанням Програми, в разі внесення Покупцем будь-яких змін і доповнень до програмного коду.
5.5.3. Постачальник не несе відповідальності за роботу операційної системи Windows і роботу обладнання Покупця.

5.6. Покупець несе відповідальність за:
5.6.1 Покупець несе відповідальність за усі ризики, пов'язані з використанням функціональних можливостей та модулів Програми для ведення економічної та господарської діяльності перед контролюючими органами, у тому числі відповідальність за оцінку точності та повноти внесених даних.
5.6.1 Покупець несе відповідальність за формування та збереження резервних копій даних Програми, та/або копіювання архівів резервних копій даних на інші носії, що, на розсуд Покупця, є безпечними.


6. Захист інформації. Персональні дані

6.1. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.
6.2. При реєстрації на Сервісі на web-сайті https://sivers.ua та/або Акцепті цього Договору Покупець вважається таким, що безумовно прийняв положення Політики конфіденційності щодо всіх персональних даних, а також тих, які будуть надані чи передані будь-яким іншим способом під час користування Програмою. Політика конфіденційності є невід'ємною частиною цього Договору.


7. Інші умови

7.1. Договір набуває юридичної сили: для Постачальника – з моменту його оприлюднення на інформаційному ресурсі Постачальника на web-сайті https://sivers.ua, для Покупця – з моменту прийняття його Покупцем, та має необмежений термін дії.
7.2. Цей Договір може бути розірваний:
  • за ініціативою Постачальника – у випадках, передбачених цим Договором, а також у випадку припинення Постачальника надання ліценції на використання Програми (відкликання публічної пропозиції)
  • за ініціативою Покупця – в будь-який момент шляхом направлення Постачальнику письмового повідомлення в паперовій формі або електронного повідомлення засобами інтернет-зв'язку.
7.3. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання обов'язків, що виникли до дати його припинення.
7.4. Постачальник має право вносити зміни в цей Договір (публічну оферту). Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на інформаційному ресурсі Постачальника на web-сайті https://sivers.ua,
7.5. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи ліцензію на Програму Виконавець підтверджує згоду з новими умовами в редакції Договору (публічної оферти), що діє на момент користування Замовником ліцензії.
7.6. Постачальник надає Покупцеві право та свою беззаперечну згоду надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Постачальника, ліцензії, або іншу інформацію.
7.7. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання документів в електронній формі, які складаються Сторонами при виконанні умов цього Договору, зі застосуванням кваліфікованого електронного підпису повноважних представників Сторін. Жодна із Сторін не вправі заперечувати юридичну силу документу виключно з підстав того, що він має електронну форму.
7.8. Обмін документами здійснюється відповідно до вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
7.9. Пунктом 26¹ підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ. Для цілей вказаного пункту до програмної продукції відносяться: результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або сервісів та доступу до них.
7.10. Будь-які суперечки, які можуть виникнути між Замовником і Виконавцем у зв'язку з цією офертою й/ або Договором, вимагають обов'язкового досудового врегулювання у вигляді направлення претензії, яка розглядається у встановлений законом термін.
7.11. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України, з особливостями, визначеними цим Договором.
7.12. Усі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та розміщені на веб-сайті https://sivers.ua з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.
Додаток 1
до Публічної оферти про купівлю-продаж ліцензії на використання програмного забезпечення «ERP Sivers»
Lite
8000 грн.
Базова роздрібна торгівля

____________________________________________

1 підприємець
1 фіскальний апарат

Pro Plus
18000 грн.
Гуртово-роздрібна торгівля

____________________________________________

до 2-х підприємців
до 2-х фіскальних апаратів
Додаткові модулі
Валютний облік товару
2600 грн.
Періодизований довідник курсів валют
Прихід у валюті та розрахунок собівартості в грн
Швидка переоцінка товару до зміни курсу валют
Готівковий облік валюти
Веб-модуль для касира (в розробці)
Перегляд залишків на складі (інших магазинів) та інформація про товар + ревізія + чек замовлення.
Міні виробництво (для магазину)
3200 грн.
Реєстр калькуляцій та розрубів. Журнал виробництва.
Оператор виробництва. Планувальник виробництва
Система лояльності (кінцевий споживач)
6800 грн.
Система накопичення бонусів в гривневому еквіваленті. Cash&Carry значення ціни на кількості придбаного товару
Формування прайс-листів
2600 грн.
Побудова шаблонів прайс-листів
Формування прайс-листів по торговій марці чи папці (групі)
Торговий агент, продавець консультант
1800 грн.
Фіксування продаж (чеків) за торговим агентом
Звіт по продажах: касир, торговий агент
Залишити заявку
Розкажіть про специфіку вашої торгівлі і ми підберемо відповідну версію програми.
Вкажіть вид діяльності:
Вкажіть, якою продукцією ви торгуєте
Населений пункт
Ім'я
Прізвище
Номер телефону
E-mail
© 2010-2021 Sivers
Запитайте експерта
Ми допоможемо вам підібрати оптимальне рішення для вашого бізнесу
Опишіть ваш запит

Продавайте без зусиль з програмою Sivers