Публічна оферта
про надання послуг з оновлення та супроводу програмного забезпечення «ERP Sivers»
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є пропозицією укласти публічний Договір (публічна оферта) про надання послуг з оновлення та супроводу програмного забезпечення Enterprise Resource Planning System «Sivers» (далі – Договір).

Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників.

Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата рахунку виставленого за цим Договором є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також прийняття положення Політики конфіденційності.

1. Терміни і визначення

1.1. Акцепт оферти – прийняття Замовником пропозиції укласти з Замовником даний Договір про надання послуг з оновлення та супроводу програмного забезпечення «ERP Sivers»
1.2. Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець, і здійснила замовлення послуг, визначених цим Договором.
1.3. Виконавець – юридична особа, яка володіє правами інтелектуальної власності на Програму, а також наділена правами на надання послуг з оновлення та супроводу роботи з Програмою.
1.4. Програма – (Програмне забезпечення для автоматизації торгівлі Enterprise Resource Planning System "Sivers") – програмне забезпечення у вигляді комп'ютерної програми, яке призначена для автоматизації роботи торговельних процесів.
1.5. Оновлення – доступ до нової версії Програми, розробленої Виробником.
1.6. Послуги – це консультаційні послуги по роботі з Програмою, надання доступу до оновлень Програми та супровід Програми на сервері Замовника, які Виконавець надає Замовнику в порядку встановленому цим Договором.
1.7. Тариф – ціна послуг, яка встановлюється Виконавцем за надання визначеного обсягу Послуг, які Замовник обирає самостійно. Актуальні тарифи наведені у Додатку 1 до цього Договору.
1.8. Тарифний план – це умови, які визначають обсяг Послуг, доступних Замовнику протягом певного періоду часу (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, або 12 місяців), а також вартість оплати, яку повинен здійснити Замовник для отримання доступу до таких послуг.
1.9. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.10. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.11. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на веб-сайті https://sivers.ua/ означає безумовне надання згоди суб'єктом персональних даних на їх обробку.
1.12. Віддалений доступ – технологія взаємодії абонентських систем з локальними мережами через територіальні комунікаційні мережі.
1.13. Сервер віддаленого доступу – сервер, призначений для обробки інформації користувачів, які не перебувають в локальній мережі, але потребують віддаленому доступу до нього. Сервер віддаленого доступу дозволяє користувачам отримувати доступ до файлів і службам друку в локальній мережі з віддаленого місця.


2. Загальні положення. Предмет Договору

2.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець надає, а Замовник приймає послуги з оновлення та супроводу Програми у межах оплаченої Замовником конфігурації Програми.
2.2. Це Договір укладений з Виконавцем за допомогою Акцепту публічної оферти, має юридичну чинність відповіднодно до ст. 642 ЦКУ і прирівнюється до укладеного Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цьому Договорі.
2.3. Замовник підтверджує свою згоду з умовами цього Договору при фактичному отриманні будь-яких Послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких Послуг через веб-сайт Виконавця https://sivers.ua/.
2.4. Усі зміни й доповнення до цього Договору Виконавець опубліковує на веб-сайті https://sivers.ua.
2.5. Усі умови цього Договору є обов'язковими як обох сторін: Замовника і Виконавця.
2.6. Умови цієї Публічної оферти не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання Послуг.


3. Вартість та порядок оплати

3.1. Розрахунок вартості Послуг визначається відповідно до Тарифів та Тарифних планів, встановлених Виконавцем (Додаток 1 до цього Договору).
3.2. Оплата здійснюється в безготівковій формі (без ПДВ) шляхом перерахування Замовником грошових коштів у розмірі 100% передоплати обраного Тарифного плану на поточний рахунок Виконавця. Вартість Тарифного плану та реквізити поточного рахунку Виконався зазначаються у виставленому рахунку або акті наданих послуг за цим Договором.
3.3. Лише 100% передоплата є акцептом даного Договору.
3.4. Оплата Замовником вважається здійсненою в момент зарахування коштів на рахунок Виконавця. Будь-які комісії за перерахування коштів на підставі цього Договору, включаючи комісії, стягнені банківськими установами, кредитними організаціями, платіжними системами, платежі за комісію SWIFT, а також іншими третіми організаціями не враховуються у вартості послуг і оплачуються Замовником окремо.
3.5. Оплата рахунку третьою особою й/ або без зазначення в платіжному дорученні номера рахунку не буде вважатися акцептом даної оферти, за винятком випадків, коли Виконавець на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти оферти.
3.6. У разі відсутності своєчасної оплати Замовником, Виконавець має право призупинити надання Послуг.
3.7. Виконавець має виключне право на власний розсуд змінювати обсяг, перелік та тарифікацію, за умови попередження Замовника про такі зміни за 1 (один) місяць до дати застосування нового Тарифу із зазначенням дати набрання Тарифом чинності. Виконавець вважається таким, що належно повідомив Замовнику, у разі його повідомлення за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв'язку або шляхом розміщення на веб-сайті Виконавця за адресою https://sivers.ua/pricing. Зміни вартості Тарифних планів набувають чинності з зазначеної дати, опублікованої Сайті Виконавця.
3.8. Виконавець не має право у будь-якому разі змінювати вартість Тарифного плану, оплаченого Замовником протягом строку його дії.
3.9. Крім випадків, передбачених статтею 5 цього Договору, сума сплаченого Тарифного плану (повністю чи частково) не повертається.
3.10. Загальна вартість послуг Виконавця визначається як сума всіх виставлених рахунків за цим Договором протягом строку його дії.
3.11. Рахунок дійсний протягом 3 (трьох) календарних днів від зазначеної в ньому дати (термін для акцепту оферти). Виконавець на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, належним акцептом оферти.
3.12. Виконавець підтверджує факт надання послуг відповідним Актом виконаних робіт, який Виконавець складає та надсилає Замовнику. Замовник зобов'язаний підписати відповідний Акт виконаних робіт у двох примірниках і повернути один примірник Постачальнику протягом 5 (п'яти) робочих днів. В іншому разі Акт виконаних робіт вважається затвердженим Замовником.
3.13. Приймаючи акцепт цієї оферти, Покупець також погоджується, що у разі використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) в документообігу в межах виконання цієї оферти, Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.


4. Умови та порядок надання послуг з оновлення та супроводу Програму

4.1. Виконавець зобов'язаний надати Послуги Замовнику лише після Акцепту Замовником умов та положень цього Договору, додатків до цього Договору, а також підтвердженої 100% передоплати.
4.2. Для ефективного надання Послуг, Замовник може надати Виконавцеві постійний або тимчасовий доступ до даних, що несуть комерційний характер і містяться у базі Програми на сервері Замовника.

4.3. Оновлення
4.3.1. Оновлення Програми складаються з таких компонентів:
 • оновлення типової конфігурації Програми;
 • оновлення регламентованої звітності у Програмі;
 • внесення змін у Програмі, обумовлених змінами чинного законодавства України.
4.3.2. Виконавець зобов'язаний надавати доступ Замовнику до кожного Оновлення Програми.
4.3.3. Замовник на власний розсуд вирішує чи отримувати і впроваджувати оновлення Програми. Замовник отримує прямий доступ до файлів з версіями оновлення і має право завантажувати відповідну версію оновлення у будь-який зручний для нього час.
4.3.4. У разі неможливості самостійно оновити Програму, Замовник може звернутися до Виконавця, який може допомогти Замовнику правильно завантажити потрібну версію Програму відповідно до придбаної конфігурації Замовником. Замовник може відправити таке звернення Виконавцю на адресу електронної пошти info@sivers.com.ua або звернутись до Виконавця іншим шляхом. Виконавець розглядає такі звернення лише у визначений час протягом робочого дня з 9.00 по 18.00 (крім вихідних та святкових днів).
4.3.5. Замовник зобов'язаний зупинити роботу свого підприємства на період встановлення оновлення Програми.

4.4. Послуги
4.4.1. Послуги надані Виконавцем передбачають:
 • консультування Замовника стосовно ефективного використання модулів Програми;
 • спрямування Замовника у пошуку допущених помилок, але у жодному разі не здійснення пошуку самих помилок;
 • консультації по роботі з функціональними модулями Програми в межах відповідної конфігурації, оплаченої Замовником;
 • консультації по створенню архівів резервних копій даних на сервері Замовника;
 • консультації, обмежені інформацією, яка стосується лише роботи з Програмою;
 • супровід роботи Програми.
4.4.2. Послуги не передбачають:
 • консультування Замовника стосовно введення господарської та економічної діяльності Замовника;
 • редагування та/або знищення та/або добавлення нових значень даних у модулях програми Замовника.

4.5. Інші послуги
4.5.1. Інші Послуги можуть бути надані Виконавцем за зверненням Замовника, шляхом укладання Додаткової угоди, відповідно за додаткову оплату..
4.5.2. Інші послуги надані Виконавцем передбачають:
 • обслуговування роботи обладнання Замовника,
 • супровід та адміністрування OS Windows та будь-яких інших програмних продуктів, що не відносяться до функціоналу Програми,
 • побудова реплікацій довідкової бази Програми,
 • перенесення даних Програми при переналаштуванні сервера або робочих станцій,
 • встановлення OS Windows, драйверів до ваг, принтерів, фіскальних реєстраторів, тощо.
4.5.3. Інші послуги не включені в щомісячну абонплату відповідно до Додатку 1 до цього Договору.
4.5.4. Виконавець має право залучати треті особи для надання інших Послуг.


5. Права та обов'язки сторін. Відповідальність сторін.
5.1. Виконавець зобов'язаний:
5.1.1. Виконавець зобов'язаний надавати Послуги протягом оплаченого Замовником періоду.
5.1.2. Виконавець зобов'язаний надавати Послуги протягом робочого часу, визначеного розкладом роботи служб Виконавця.
5.1.3. Виконавець зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Замовника, при підключенні до сервера даних, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти, та інших комунікаційних засобів обміну інформації за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
5.1.4. Виконавець зобов'язаний забезпечити Замовнику цілодобово можливість використовувати доступ до Оновлень Програми, крім обмежень у виняткові сервісні періоди, визначені цим Договором та/або шляхом додаткового попереднього розміщеного повідомлення на веб-сайті https://sivers.ua/.
5.1.5. Виконавець зобов'язаний зберігати конфіденційність персональних даних Замовника, отриманих під час доступу Замовника до Оновлень.

5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Виконавець має право не розпочинати (припинити) надання доступу до Оновлень або/та Послуг у випадку відсутності коштів (оплати) Замовника.
5.2.2. Виконавець має право призупинити надання доступу до Оновлень або/та Послуг за цим Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Замовником зобов'язань, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому здійснена оплата за доступ до Оновлень або/та Послуг не повертається Замовнику;

5.3. Замовник зобов'язаний:
5.3.1. Замовник зобов'язаний виконувати умови даного Договору.
5.3.2. Замовник зобов'заний перед початком доступу до Оновлень та/або користування Послугами ознайомитися з умовами Публічної оферти. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не має доступу до Оновлень та/або користування Послугами.
5.3.3. Замовник зобов'язаний оплачувати Послуги відповідно до Тарифів, зазначений у Додатку 1 до цього Договору. Замовник зобов'язується самостійно ознайомлюватися з інформацією про умови обслуговування і Тарифи на веб-сайті Виконавця за адресою https://sivers.ua/.
5.3.4. Замовник зобов'язаний для коректної роботи Програми забезпечити апаратно-програмне середовище, вимоги до якого наведені на веб-сайті Виконавця за адресою https://sivers.ua.
5.3.5. Замовник зобов'язаний припинити користуватись доступом до Оновлень та/або Послуг у разі незгоди зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір та/або з встановленими новими Тарифами.
5.3.6. Замовник зобов'язаний самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв'язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет.
5.3.7. Замовник зобов'язаний надавати Виконавцю повну та достовірну інформацію, необхідну для належного надання Послуг. Відповідальним за зміст документів, чеків та звітів, обробка яких забезпечується за допомогою Програми та Оновлень до неї, є Замовник.
5.3.8. Замовник зобов'язаний протягом 1 (одного) року зберігати платіжні документи, що підтверджують здійснення оплати за Послуги на рахунок Виконавця, та за необхідністю надати їх копії Виконавцю.
5.3.9. Замовник зобов'язаний надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
5.4. Замовник бере на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням функціональних можливостей та модулів Програми для ведення економічної та господарської діяльності перед контролюючими органами, у тому числі відповідальність за оцінку точності та повноти внесених даних.
5.5. Замовник бере на себе повну відповідальність за формування та збереження резервних копій даних Програми, та/або копіювання архівів резервних копій даних на інші носії, що, на розсуд Замовника, є безпечними.

5.6. Замовник має право:
5.6.1. Замовник має право отримувати цілодобовий доступ до Оновлень Програми, оплаченого відповідно до обраного Тарифу;
5.6.2. Замовник має право отримувати після 100% передоплати Послуги по роботі з Програмою та її модулями/компонентами, подавати скарги чи пропозиції шляхом звернення до служби технічної підтримки функціоналу Програми або шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Виконавця info@sivers.com.ua.

5.7. Виконавець не несе відповідальність за:
5.7.1. Виконавець не компенсує прямі або непрямі збитки, заподіяні Замовнику в результаті некоректного, неправомірного використання функціональних модулів Комп'ютерної програми, при введенні господарської діяльності. Упущена вигода Замовника відшкодуванню Виконавцем не підлягає.
5.7.2. Виконавець не несе відповідальність за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Замовником пункту 5.3 даного Договору.
5.7.3. Виконавець не несе відповідальність за ризики, пов'язані з використанням Замовником функціональних можливостей та модулів Програми для ведення економічної та господарської діяльності перед контролюючими органами, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти внесених даних.
5.7.4. Виконавець не несе відповідальність за завдання ймовірних збитків, що можуть бути надані Замовнику в результаті використання останнім Програми, в тому числі збитків, які завдані третіми особами.
5.7.5. Виконавець не несе відповідальність за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Оновлень та/або Послуг.
5.7.6. Виконавець не несе відповідальність за роботу операційної системи Windows і роботу обладнання Замовника.
5.7.7. Виконавець не несе відповідальність за операції, що здійснюються з використанням Програми, у разі внесення Замовником будь-яких змін і доповнень до програмного коду.


6. Захист інформації. Персональні дані

6.1. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.
6.2. При реєстрації на Сервісі на web-сайті https://sivers.ua та/або Акцепті цього Договору Замовник вважається таким, що безумовно прийняв положення Політики конфіденційності щодо всіх персональних даних, а також тих, які будуть надані чи передані будь-яким іншим способом під час користування Програмою. Політика конфіденційності є невід'ємною частиною цього Договору.


7. Інші умови

7.1. Договір набуває юридичної сили: для Виконавця – з моменту його оприлюднення на інформаційному ресурсі Виконавця на web-сайті https://sivers.ua, для Замовника – з моменту прийняття його Замовником, та має необмежений термін дії.
7.2. Цей Договір може бути розірваний:
 • за ініціативою Виконавця – у випадках, передбачених цим Договором, а також у випадку припинення Виконавця надання доступу до Оновлень Програми чи Послуг (відкликання публічної пропозиції)
 • за ініціативою Замовника – в будь-який момент шляхом направлення Виконавцеві письмового повідомлення в паперовій формі або електронного повідомлення засобами інтернет-зв'язку.
7.3. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання обов'язків, що виникли до дати його припинення.
7.4. Виконавець має право вносити зміни в цей Договір (публічну оферту). Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на інформаційному ресурсі Виконавця на web-сайті https://sivers.ua,
7.5. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Оновлення та/або Послуги відповідно до цього Договору Замовник підтверджує згоду з новими умовами в редакції Договору (публічної оферти), що діє на момент користування Замовником доступу до Оновлень та/або Послуг.
7.6. Замовник надає Виконавцеві право та свою беззаперечну згоду надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Виконавця, Оновлення та/або Послуги, або іншу інформацію.
7.7. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання документів в електронній формі, які складаються Сторонами при виконанні умов цього Договору, зі застосуванням кваліфікованого електронного підпису повноважних представників Сторін. Жодна із Сторін не вправі заперечувати юридичну силу документу виключно з підстав того, що він має електронну форму.
7.8. Обмін документами здійснюється відповідно до вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
7.9. Пунктом 26¹ підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ. Для цілей вказаного пункту до програмної продукції відносяться: результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або сервісів та доступу до них.
7.10. Будь-які суперечки, які можуть виникнути між Замовником і Виконавцем у зв'язку з цією офертою й/ або Договором, вимагають обов'язкового досудового врегулювання у вигляді направлення претензії, яка розглядається у встановлений законом термін.
7.11. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України, з особливостями, визначеними цим Договором.
7.12. Усі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та розміщені на веб-сайті https://sivers.ua з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.
Додаток 1
до Публічної оферти про надання послуг з оновлення та супроводу програмного забезпечення «ERP Sivers»
Назва пакету /
Специфіка діяльності
Оновлення ПЗ та адміністрування
(1 серверна ліцензія)
грн./місяць1
Консультаційна підтримка по ПЗ
(включено)2
Консультаційна підтримка по ПЗ
(понаднормово)2
грн./1год
Використання модуля програмного РРО3
(1 шт.)
грн./місяць
Базова роздрібна торгівля
450
відсутня
650
150
Оптимальна роздрібна торгівля
450
відсутня
650
150
Оптимальна роздрібна торгівля
800
1 год/місяць
650
150
Оптимальна роздрібна торгівля+бух+кадри+ЗП (не пл.ПДВ)
900
1 год/місяць
650
150
Оптимальна роздрібна торгівля+бух+кадри+ЗП (пл.ПДВ)
1200
1 год/місяць
650
150
Гуртово-роздрібна торгівля
650
відсутня
650
150
Гуртово-роздрібна торгівля
800
1 год/місяць
650
150
Гуртово-роздрібна торгівля+бух+кадри+ЗП не пл.ПДВ
1200
1 год/місяць
650
150
Гуртово-роздрібна торгівля+бух+кадри+ЗП пл.ПДВ
1500
1 год/місяць
650
150
Гуртово-роздрібна торгівля з ТА
1200
1 год/місяць
800
150
Гуртово-роздрібна торгівля з ТА+бух+кадри+ЗП не пл.ПДВ
1800
1 год/місяць
800
150
Гуртово-роздрібна торгівля з ТА+бух+кадри+ЗП пл.ПДВ
2100
1 год/місяць
800
150
Гуртово-роздрібна торгівля з ТА розширений функціонал (пл.ПДВ+не пл.ПДВ)+бух+кадри+ЗП
4800
2год/місяць
650
150
бух+кадри+ЗП не пл.ПДВ
450
відсутня
650
бух+кадри+ЗП пл.ПДВ
650
відсутня
650
Залишити заявку
Розкажіть про специфіку вашої торгівлі і ми підберемо відповідну версію програми.
Вкажіть вид діяльності:
Вкажіть, якою продукцією ви торгуєте
Населений пункт
Ім'я
Прізвище
Номер телефону
E-mail
© 2010-2021 Sivers
Запитайте експерта
Ми допоможемо вам підібрати оптимальне рішення для вашого бізнесу
Опишіть ваш запит

Продавайте без зусиль з програмою Sivers